Từ viết tắt EOD

EOD

EOD là từ viết tắt của Cuối ngày.

Một nền tảng cho phép bạn gửi khối lượng lớn thông tin liên lạc tiếp thị hoặc email giao dịch, quản lý người đăng ký và tuân thủ các quy định về email.