ER từ viết tắt

ER

ER là từ viết tắt của Giải pháp thực thể.

Quá trình xác định khi nào các tham chiếu đến các thực thể trong thế giới thực là tương đương (cùng một thực thể) hoặc không tương đương (các thực thể khác nhau). Nói cách khác, đó là quá trình xác định và liên kết nhiều bản ghi với cùng một thực thể khi các bản ghi được mô tả khác nhau và ngược lại.