Từ viết tắt ESM

ESM

ESM là từ viết tắt của Tiếp thị Chữ ký Email.

Việc bao gồm các chữ ký email được gắn thương hiệu nhất quán trong một tổ chức, thường có một lời kêu gọi hành động được nhúng, có thể theo dõi để xây dựng nhận thức và thúc đẩy chuyển đổi chiến dịch thông qua email 1: 1 được gửi từ bên trong một tổ chức.