Các từ viết tắt của ESP

ESP

ESP là từ viết tắt của Cung cấp dịch vụ Email.

Một nền tảng cho phép bạn gửi khối lượng lớn thông tin liên lạc tiếp thị hoặc email giao dịch, quản lý người đăng ký và tuân thủ các quy định về email.