ETL viết tắt

ETL

ETL là từ viết tắt của Trích xuất, chuyển đổi và tải.

Một nền tảng nơi các hoạt động dữ liệu được kết hợp để lấy dữ liệu ra khỏi một hệ thống, chuyển đổi hoặc chuyển đổi nó khi cần thiết và đặt nó vào một hệ thống khác. Các quy trình ETL có thể đạt được theo chương trình nhưng thường được giao cho nền tảng của bên thứ ba, nơi các quy trình có thể được kích hoạt hoặc lên lịch.