Fintech

Công nghệ tài chính

Một lâu đài của công nghệ tài chính, đề cập đến các công ty và nền tảng sử dụng công nghệ kỹ thuật số để cạnh tranh với các phương pháp tài chính truyền thống trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính bao gồm thanh toán, cho vay, đầu tư cũng như quản lý và giám sát tín dụng.

  • Viết tắt: Fintech