Từ viết tắt GDPR

GDPR

GDPR là từ viết tắt của Quy định về bảo vệ dữ liệu chung.

Quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư ở Liên minh Châu Âu và Khu vực Kinh tế Châu Âu. Nó cũng giải quyết việc chuyển dữ liệu cá nhân bên ngoài khu vực EU và EEA.