Từ viết tắt HTML

HTML

HTML là từ viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.

HTML là một tập hợp các quy tắc mà lập trình viên sử dụng để tạo các trang web. Nó mô tả nội dung, cấu trúc, văn bản, hình ảnh và các đối tượng được sử dụng trên một trang web. Ngày nay, hầu hết các phần mềm xây dựng web đều chạy HTML nền.