HTTPS từ viết tắt

HTTPS

HTTPS là từ viết tắt của Giao thức truyền siêu văn bản (Bảo mật).

Một phần mở rộng của Giao thức truyền siêu văn bản. Nó được sử dụng để giao tiếp an toàn qua mạng máy tính và được sử dụng rộng rãi trên Internet. Trong HTTPS, giao thức truyền thông được mã hóa bằng Bảo mật lớp truyền tải hoặc trước đây là Lớp cổng bảo mật.