ICP viết tắt

PCI

ICP là từ viết tắt của Hồ sơ khách hàng lý tưởng.

những cống hiến liên quan đến những khách hàng có giá trị nhất của công ty được sử dụng để xác định những khách hàng tiềm năng mới. Trong bán hàng và tiếp thị B2B, đây có thể là dữ liệu vị trí, linh hoạt, hành vi, văn hóa và hệ thống. Trong bán hàng và tiếp thị B2C, đây có thể là vị trí, nhân khẩu học, hành vi, văn hóa và các dữ liệu khác.