Từ viết tắt IDFA

IDFA

IDFA là từ viết tắt của Mã định danh cho nhà quảng cáo.

một số nhận dạng thiết bị ngẫu nhiên do Apple chỉ định cho thiết bị của người dùng. Các nhà quảng cáo sử dụng điều này để theo dõi dữ liệu để họ có thể phân phối quảng cáo tùy chỉnh. Với iOS 14, điều này sẽ được bật thông qua yêu cầu chọn tham gia thay vì theo mặc định.