Từ viết tắt ISP

ISP

ISP là từ viết tắt của Nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Nhà cung cấp dịch vụ truy cập internet cũng có thể cung cấp dịch vụ email cho khách hàng hoặc doanh nghiệp.