Từ viết tắt CNTT

IT

IT là từ viết tắt của Công nghệ Thông tin.

Trong hoạt động của doanh nghiệp, công nghệ thông tin bao gồm việc quản lý dữ liệu, an ninh mạng, hệ thống phần cứng và phần mềm nội bộ, hệ thống phần cứng và phần mềm được lưu trữ bên ngoài, cấp phép nền tảng của bên thứ ba cũng như phần cứng và phần mềm của người dùng cuối.