Từ viết tắt KPI

KPI

KPI là từ viết tắt của Chỉ số hiệu suất chính.

Giá trị có thể đo lường được thể hiện mức độ hiệu quả của một công ty đang đạt được các mục tiêu của mình. KPI cấp cao tập trung vào hiệu suất tổng thể của doanh nghiệp, trong khi KPI cấp thấp tập trung vào các quy trình trong các bộ phận như bán hàng, tiếp thị, nhân sự, hỗ trợ và các bộ phận khác.