LACSLink từ viết tắt

LACSLink

LACSLink là từ viết tắt của Liên kết hệ thống chuyển đổi địa chỉ định vị.

Một tập dữ liệu an toàn về các địa chỉ đã chuyển đổi và liên quan đến việc thay đổi địa chỉ kiểu nông thôn thành địa chỉ kiểu thành phố. Nó cũng chuyển đổi các địa chỉ hiện có đã được đổi tên hoặc đánh số lại. LACSLink là một phương pháp tự động lấy các địa chỉ mới cho các thành phố trực thuộc trung ương đã triển khai hệ thống khẩn cấp 911

nguồn: cây tía tô