Từ viết tắt LAT

LAT

LAT là từ viết tắt của Giới hạn theo dõi quảng cáo.

Giới hạn theo dõi quảng cáo là một tính năng của Apple iOS (di động) cho phép người dùng chọn không tham gia có ID dành cho nhà quảng cáo (IDFA).