Từ viết tắt LMS

LMS

LMS là từ viết tắt của Hệ thống quản lý học tập.

Hệ thống quản lý học tập là một ứng dụng để quản lý, lập tài liệu, kiểm tra, theo dõi, báo cáo, tự động hóa và cung cấp các khóa học giáo dục, chương trình đào tạo, chứng chỉ và chương trình phát triển. Còn được gọi là nền tảng hoặc ứng dụng học tập điện tử.