Từ viết tắt MBP

MBP

MBP là từ viết tắt của Nhà cung cấp Hộp thư.

Nhà cung cấp hộp thư là một tổ chức cung cấp cho người dùng tài khoản email, chấp nhận và gửi một lượng lớn email.

nguồn: Hiệu lực