Từ viết tắt MFA

MFA

MFA là từ viết tắt của Xác thực đa nhân tố.

Một lớp bảo vệ bổ sung được sử dụng để đảm bảo tính bảo mật của các tài khoản trực tuyến ngoài tên người dùng và mật khẩu. Người dùng nhập mật khẩu và sau đó được yêu cầu nhập các mức xác thực bổ sung, đôi khi phản hồi bằng mã được gửi qua tin nhắn văn bản, email hoặc thông qua ứng dụng xác thực.