Từ viết tắt MRR

MRO

MRR là từ viết tắt của Doanh thu định kỳ hàng tháng.

Doanh thu định kỳ hàng tháng trung bình được đo lường trên mỗi khách hàng hoặc tính trung bình trên các khách hàng. Các dịch vụ dựa trên đăng ký sử dụng MRR để dự đoán doanh thu và tăng trưởng doanh thu.