NLP từ viết tắt

NLP

NLP là từ viết tắt của Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Một lĩnh vực con của ngôn ngữ học, khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo liên quan đến sự tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ con người, đặc biệt là cách lập trình máy tính để xử lý và phân tích lượng lớn dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên.