Từ viết tắt OOH

Ôi

OOH là từ viết tắt của Ra khỏi nhà.

Quảng cáo ngoài nhà, còn được gọi là quảng cáo kỹ thuật số ngoài nhà (DOOH), quảng cáo ngoài trời, phương tiện truyền thông ngoài trời và phương tiện truyền thông ngoài nhà, là quảng cáo trải nghiệm trên các thiết bị không có trong nhà. Quảng cáo OOH bao gồm bảng quảng cáo, quảng cáo hiển thị hình ảnh và áp phích được nhìn thấy khi một người ra khỏi nhà của họ và thực hiện các hoạt động thường liên quan đến quảng cáo. Nó cũng bao gồm một thị trường mới, Audio Out-Of-Home (AOOH).