ROI từ viết tắt

ROI

ROI là từ viết tắt của Quay trở lại đầu tư.

Chỉ số hiệu suất đo lường khả năng sinh lời và được tính bằng công thức ROI = (doanh thu - chi phí) / chi phí. ROI có thể giúp bạn xác định xem một khoản đầu tư tiềm năng có xứng đáng với chi phí trả trước và chi phí liên tục hay không hoặc liệu một khoản đầu tư hoặc nỗ lực có nên được tiếp tục hoặc chấm dứt hay không.