ROTI từ viết tắt

ROTI

ROTI là từ viết tắt của Lợi tức đầu tư công nghệ.

Tương tự như lợi tức đầu tư (ROI), đây là khoảng thời gian cần thiết để một khoản đầu tư vào công nghệ hoặc giấy phép phần mềm mang lại doanh thu mà nó đã bỏ ra để thực hiện. Ví dụ: Đầu tư vào nền tảng này có ROTI là 7 tháng đối với khách hàng trung bình. Nó cũng có thể được đo lường bằng phần trăm gia tăng doanh thu đạt được qua