Từ viết tắt RPA

RPA

RPA là từ viết tắt của Tự động hóa quá trình robot.

Công nghệ tự động hóa quy trình kinh doanh dựa trên rô bốt phần mềm ẩn dụ hoặc trí tuệ nhân tạo (AI) và / hoặc công nhân kỹ thuật số.