Từ viết tắt RSA

RSA

RSA là từ viết tắt của Rivest Shamir Adleman.

RSA là một hệ thống mật mã khóa công khai được sử dụng rộng rãi để truyền dữ liệu an toàn. Tin nhắn được mã hóa bằng khóa công khai, có thể được chia sẻ công khai. Với thuật toán RSA, một khi thư đã được mã hóa bằng khóa công khai, thì nó chỉ có thể được giải mã bằng khóa riêng (hoặc bí mật). Mỗi người dùng RSA có một cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa riêng tư của họ. Như tên cho thấy, khóa cá nhân phải được giữ bí mật. Từ viết tắt RSA xuất phát từ họ của Ron Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman, những người đã mô tả công khai thuật toán vào năm 1977.