RTB từ viết tắt

RTB

RTB là từ viết tắt của Đặt giá thầu thời gian thực.

anh ta phương pháp và công nghệ mà theo đó khoảng không quảng cáo được đấu giá, mua và bán trên cơ sở mỗi lần hiển thị.