Từ viết tắt SDK

SDK

SDK là từ viết tắt của Bộ công cụ dành cho nhà phát triển phần mềm.

Tập hợp các tài nguyên phát triển phần mềm trong một gói. Bộ dụng cụ dành cho nhà phát triển phần mềm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ứng dụng nhanh chóng bằng cách có tài liệu và phần mềm dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng hoặc nền tảng khác. Trong SaaS, các bộ công cụ dành cho nhà phát triển phần mềm thường cung cấp các thư viện dành riêng cho ngôn ngữ để sử dụng dịch vụ bên ngoài API.