Từ viết tắt SDP

SDP

SDP là từ viết tắt của Nền tảng phát triển bán hàng.

Một công cụ hỗ trợ các đại diện phát triển bán hàng điều hướng quá trình đánh giá khách hàng tiềm năng và dẫn đầu, bao gồm việc sắp xếp thứ tự ưu tiên và lập lịch trình các hoạt động để tối đa hóa hiệu quả bán hàng và kết thúc hoạt động kinh doanh nhanh hơn.