SDR từ viết tắt

SDR

SDR là từ viết tắt của Đại diện phát triển bán hàng.

Một vai trò bán hàng chịu trách nhiệm phát triển các mối quan hệ và cơ hội kinh doanh mới.