Từ viết tắt SERP

SERP

SERP là từ viết tắt của Trang Kết quả của Công cụ Tìm kiếm.

Trang bạn truy cập khi bạn tìm kiếm một từ khóa hoặc thuật ngữ cụ thể trên công cụ tìm kiếm. SERP liệt kê tất cả các trang xếp hạng cho từ khóa hoặc thuật ngữ đó.