Từ viết tắt của SME

EMS

SME là từ viết tắt của Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

n Liên minh Châu Âu, Doanh nghiệp vừa và nhỏ là các tổ chức có quy mô cụ thể được đo bằng số lượng nhân viên. Các doanh nghiệp nhỏ có ít hơn 50 nhân viên và các doanh nghiệp vừa có nhiều hơn 50 nhưng dưới 250 nhân viên. Chữ viết tắt SMB được sử dụng ở Hoa Kỳ và khác nhau về cách giải thích.