Từ viết tắt SMS

tin nhắn

SMS là từ viết tắt của Dịch vụ tin nhắn ngắn.

Tiêu chuẩn ban đầu để gửi tin nhắn văn bản qua thiết bị di động. Một tin nhắn văn bản được giới hạn trong 160 ký tự bao gồm cả dấu cách. SMS được thiết kế để phù hợp với các giao thức báo hiệu khác, đó là lý do tại sao độ dài tin nhắn SMS được giới hạn ở 160 ký tự 7 bit, tức là 1120 bit hoặc 140 byte. Nếu người dùng gửi hơn 160 ký tự, nó có thể được gửi tới 6 phần trong tổng số 918 ký tự trong tin nhắn được liên kết.