Từ viết tắt SOV

SOV

SOV là từ viết tắt của Chia sẻ giọng nói.

Một mô hình đo lường trong tiếp thị và quảng cáo. Tỷ lệ tiếng nói đo lường phần trăm chi tiêu truyền thông của một công ty so với tổng chi tiêu truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ hoặc danh mục trên thị trường.