Từ viết tắt SPF

SPF

SPF là từ viết tắt của Khung chính sách người gửi.

Khung chính sách người gửi là một giao thức xác thực email được thiết kế để phát hiện việc giả mạo miền gửi từ dịch vụ gửi trái phép hoặc địa chỉ IP trong quá trình gửi email.