Từ viết tắt SQL

SQL

SQL là từ viết tắt của Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bán hàng.

Một khách hàng tiềm năng đã chuyển qua quy trình bán hàng - từ khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn tiếp thị qua khách hàng tiềm năng được bán hàng chấp nhận - đến vị trí mà nhóm bán hàng hiện có thể làm việc để chuyển đổi họ thành khách hàng tích cực.

nguồn: Gartner

SQL

SQL là từ viết tắt của Structured Query Language.

Một ngôn ngữ được sử dụng trong lập trình và được thiết kế để quản lý dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc để xử lý luồng trong hệ thống quản lý luồng dữ liệu quan hệ. Cú pháp và thư viện hàm liên quan có thể khác nhau giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu.