Từ viết tắt SSL

SSL

SSL là từ viết tắt của Secure Sockets Layer.

Các giao thức mật mã được thiết kế để cung cấp bảo mật thông tin liên lạc qua mạng máy tính.