Từ viết tắt SSO

SSO

SSO là từ viết tắt của Dấu hiệu duy nhất trên.

Một phương thức xác thực cho phép người dùng đăng ký hoặc đăng nhập vào nền tảng của bên thứ ba bằng một lần đăng nhập duy nhất từ ​​bất kỳ nền tảng nào trong số nhiều nền tảng chính bao gồm Google hoặc Microsoft.