TCPA từ viết tắt

TCPA

TCPA là từ viết tắt của Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng qua điện thoại.

Quy định này của Hoa Kỳ đã được thông qua vào năm 1991 và hạn chế việc sử dụng các hệ thống quay số tự động, tin nhắn thoại nhân tạo hoặc ghi âm trước, tin nhắn văn bản SMS và máy fax. Nó cũng chỉ định một số yêu cầu kỹ thuật đối với máy fax, máy quay số tự động và hệ thống nhắn tin thoại — chủ yếu là với các điều khoản yêu cầu nhận dạng và thông tin liên hệ của thực thể sử dụng thiết bị được chứa trong tin nhắn.