Từ viết tắt TXT

TXT

TXT là từ viết tắt của Bản ghi văn bản.

Bản ghi TXT là một loại bản ghi Hệ thống tên miền (DNS) chứa thông tin văn bản cho các nguồn bên ngoài miền của bạn. Bạn thêm các bản ghi này vào cài đặt miền của mình. Chúng thường được sử dụng để xác thực quyền sở hữu miền và thiết lập hồ sơ xác thực email.