Từ viết tắt UGC

UGC

UGC là từ viết tắt của Nội dung do người dùng tạo.

Nội dung do người dùng tạo, còn được gọi là nội dung do người dùng tạo, là bất kỳ dạng nội dung nào đã được người dùng đăng trực tuyến. Nội dung do người dùng tạo có thể bao gồm các bài đánh giá, lời chứng thực, hình ảnh, video, bài báo, bình luận và âm thanh. Các trang web đích có thể bao gồm trang web của công ty, các trang web đánh giá, phương tiện truyền thông xã hội hoặc bất kỳ nền tảng trực tuyến nào khác.