Từ viết tắt của UX

UX

UX là từ viết tắt của Kinh nghiệm người dùng.

Mọi tương tác mà khách hàng có với thương hiệu của bạn trong suốt quá trình mua hàng. Trải nghiệm khách hàng ảnh hưởng đến nhận thức của người mua về thương hiệu của bạn. Trải nghiệm tích cực chuyển đổi người mua tiềm năng thành khách hàng và giữ khách hàng hiện tại trung thành.