Từ viết tắt WYSIWYG

WYSIWYG

WYSIWYG là từ viết tắt của Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được.

Hệ thống trong đó phần mềm chỉnh sửa cho phép chỉnh sửa nội dung ở dạng giống với hình thức của nó khi được in hoặc hiển thị dưới dạng thành phẩm, chẳng hạn như tài liệu in, trang web hoặc bản trình bày slide.