Các từ viết tắt của XML

XML

XML là từ viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu eXtensible.

Một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để mã hóa dữ liệu ở định dạng mà con người có thể đọc được và máy móc có thể đọc được.