VirBELA: Hội nghị ảo trong 3 chiều

VirBELA xây dựng thế giới ảo sống động cho các sự kiện, học tập và công việc.