Sử dụng Pinterest để thu hút người dùng và tăng cường SEO

Pinterest đã trở thành một thứ lớn mới nhất trong các mạng xã hội. Pinterest và những người khác, như Google+ và Facebook, phát triển cơ sở người dùng nhanh hơn những gì người dùng thực sự có thể học cách sử dụng dịch vụ, nhưng cơ sở người dùng khổng lồ có nghĩa là bỏ qua dịch vụ là điều ngu ngốc. Đó là cơ hội để phát triển thương hiệu của bạn. Chúng tôi đang sử dụng Pinterest tại WP Engine, vì vậy tôi sẽ chọn thương hiệu của chúng tôi trong bài đăng như một ví dụ hữu ích. Lúc đầu, một