Tối đa hóa giá trị dữ liệu lớn với Tối ưu hóa ngăn xếp dữ liệu lớn của Pepperdata và điều chỉnh tự động

Khi được tận dụng đúng cách, dữ liệu lớn có thể tăng cường hoạt động. Dữ liệu lớn hiện đóng một vai trò quan trọng trong mọi thứ từ ngân hàng đến chăm sóc sức khỏe cho đến chính phủ. Dự báo tăng trưởng đáng kinh ngạc của thị trường dữ liệu lớn toàn cầu, từ 138.9 tỷ USD năm 2020 lên 229.4 tỷ USD vào năm 2025, là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy dữ liệu lớn hiện là một yếu tố cố định lâu dài trong bối cảnh kinh doanh. Tuy nhiên, để tạo ra giá trị cao nhất từ ​​dữ liệu lớn của bạn, ngăn xếp dữ liệu lớn của bạn cần