Tham vọng: Đánh bạc để quản lý, tạo động lực và tối đa hóa hiệu suất của nhóm bán hàng của bạn

Hiệu suất bán hàng là điều cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp đang phát triển nào. Với đội ngũ bán hàng gắn bó, họ cảm thấy có động lực hơn và được kết nối với các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức. Tác động tiêu cực của những nhân viên rời bỏ tổ chức có thể rất đáng kể - chẳng hạn như năng suất kém, tài năng và nguồn lực bị lãng phí. Đặc biệt, khi nói đến đội ngũ bán hàng, việc thiếu sự tham gia có thể khiến doanh nghiệp mất đi doanh thu trực tiếp. Doanh nghiệp phải tìm cách thu hút sự tham gia tích cực của các nhóm bán hàng, hoặc rủi ro