Kết quả khảo sát: Các nhà tiếp thị phản ứng như thế nào với Đại dịch và Sự cố?

Khi việc đóng cửa giảm bớt và nhiều nhân viên quay trở lại văn phòng, chúng tôi quan tâm đến việc điều tra những thách thức mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt do đại dịch Covid-19, những gì họ đã làm trong quá trình khóa cửa để phát triển kinh doanh, bất kỳ nâng cao kỹ năng nào họ đã làm , công nghệ họ đã sử dụng trong thời gian này, kế hoạch và triển vọng của họ trong tương lai. Nhóm tại Tech.co đã khảo sát 100 doanh nghiệp nhỏ về cách họ quản lý trong thời gian bị khóa. 80% của