Tổ chức của bạn đã sẵn sàng để sử dụng dữ liệu lớn chưa?

Dữ liệu lớn là khát vọng hơn là thực tế đối với hầu hết các tổ chức tiếp thị. Sự đồng thuận rộng rãi về giá trị chiến lược của Dữ liệu lớn đã nhường chỗ cho vô số các vấn đề kỹ thuật sai lầm cần thiết để cấu trúc một hệ sinh thái dữ liệu và mang lại những hiểu biết rõ ràng theo hướng dữ liệu trong truyền thông cá nhân hóa. Bạn có thể đánh giá mức độ sẵn sàng của tổ chức trong việc tận dụng Dữ liệu lớn bằng cách phân tích khả năng của tổ chức trên bảy lĩnh vực chính: Tầm nhìn chiến lược là việc chấp nhận Dữ liệu lớn là một